5300 Габрово

ул. "Индустриална" 65

e-mail: simat.factory@gmail.com

<< ОБРАТНО


2021

Редовно годишно общо събрание на акционерите
на "СИМАТ" АД, Габрово - 27.08.2021 г.

Протокол от редовно общо събрание, 27.08.2021 г.
Списък на акционерите на "СИМАТ" АД, 2021 г.
Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите
Протокол от заседание на СД
Образец на пълномощно (.doc)
Доклад за дейността на „Симат” АД, Габрово 2020
Отчет за дейността на ДВИ 2020
Доклад одитен комитет 2020
Доклад одитор 2020
Отчет за финансовото състояние 2020


2020

Редовно годишно общо събрание на акционерите
на "СИМАТ" АД, Габрово - 17.08.2020 г.

Протокол от редовно общо събрание, 17.08.2020 г.
Списък на акционерите на "СИМАТ" АД, 2020 г.
Покана за редовно общо събрание
Протокол от заседание на СД
Образец на пълномощно (.doc)
Доклад за дейността на „Симат” АД, Габрово 2019
Отчет за дейността на ДВИ 2019
Доклад одитен комитет 2019
Доклад одитор 2019
Отчет за финансовото състояние 20192019

Извънредно общо годишно събрание на акционерите
на "СИМАТ" АД, Габрово - 25.10.2019 г.

Протокол от извънредно общо събрание, 25.10.2019 г.
Списък на акционерите на "СИМАТ" АД, 2019 г.
Покана за извънредно общо събрание
Протокол от заседание на СД
Образец на пълномощно
Материали - Шопов
Материали - Топалов
Материали - Енчева


Извънредно общо годишно събрание на акционерите
на "СИМАТ" АД, Габрово - 30.08.2019 г.

Покана за извънредно общо събрание
Протокол от заседание на СД
Образец на пълномощно


Редовно годишно общо събрание на акционерите
на "СИМАТ" АД, Габрово - 05.07.2019 г.

Протокол от редовно годишно общо събрание, 2019 г.
Покана за редовно годишно общо събрание 2019
Протокол от заседание на СД 2019
Образец на пълномощно
Доклад за дейността на „Симат” АД, Габрово 2018
Отчет за дейността на ДВИ 2018
Доклад одитен комитет 2018
Доклад одитор 2018
Отчет за финансовото състояние 20182018

Извънредно общо годишно събрание на акционерите
на "СИМАТ" АД, Габрово - 26.11.2018 г.

Протокол от извънредно общо събрание, 26.11.2018 г.
Списък на акционерите на "СИМАТ" АД, 2018 г.
Покана за извънредно общо събрание
Протокол от заседание на СД
Материали за Янко Сиджимов
Образец на пълномощно


Редовно годишно общо събрание на акционерите
на "СИМАТ" АД, Габрово - 16.07.2018 г.

Протокол от редовно годишно общо събрание, 2018 г.
Списък на акционерите на "СИМАТ" АД, 2018 г.
Покана за редовно годишно общо събрание 2018
Протокол от заседание на СД 2018
Образец на пълномощно
Доклад за дейността на „Симат” АД, Габрово 2017
Отчет за дейността на ДВИ 2017
Доклад одитен комитет 2017
Доклад одитор 2017
Отчет за финансовото състояние 2017


Редовно годишно общо събрание на акционерите
на "СИМАТ" АД, Габрово - 29.06.2018 г.

Покана за редовно годишно общо събрание 2018
Протокол от заседание на СД 2018
Образец на пълномощно
Доклад за дейността на „Симат” АД, Габрово 2017
Отчет за дейността на ДВИ 2017
Доклад одитен комитет 2017
Доклад одитор 2017
Отчет за финансовото състояние 2017


Извънредно общо събрание на акционерите
на "СИМАТ" АД, Габрово - 23.02.2018 г.

Протокол от извънредното общо събрание, 23.02.2018 г.
Списък на акционерите на "СИМАТ" АД, 2018 г.
Покана за извънредно общо събрание
Протокол от заседание на СД
Образец на пълномощно2017

Протокол от редовно годишно общо събрание, 2017 г.
Списък на акционерите на "СИМАТ" АД, 2017 г.
Образец на пълномощно РОСА 2017   .doc     .pdf
Покана за редовно годишно общо събрание 2017
Протокол от заседание на СД 2017
Доклад за дейността на „Симат” АД, Габрово 2016
Отчет за дейността на ДВИ 2016
Доклад одитен комитет 2016
Доклад одитор 2016
Отчет за финансовото състояние 20162016

Протокол от редовно годишно общо събрание, 2016 г.
Списък на акционерите на "СИМАТ" АД, 2016 г.
Образец на пълномощно РОСА 2016   .doc     .pdf
Покана за редовно годишно общо събрание 2016
Протокол от заседание на СД 2016
Доклад за дейността на „Симат” АД, Габрово 2015
Отчет за дейността на ДВИ 2015
Доклад одитен комитет 2015
Доклад одитор 2015
Отчет за финансовото състояние 20152015

Протокол от редовно годишно общо събрание на "Симат" АД - 30.06.2015
Списък на присъствалите акционери

Образец на пълномощно РОСА 2015   .doc     .pdf
Покана за редовно годишно общо събрание 2015
Протокол от заседание на СД 2015
Доклад за дейността на „Симат” АД, Габрово 2014
Отчет за дейността на ДВИ 2014
Доклад одитен комитет 2014
Доклад одитор 2014
Отчет за финансовото състояние 2014


♦ ♦ ♦

Протокол от редовно годишно общо събрание на "Симат" АД - 20.06.2014

Протокол от заседание на СД
Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите
Покана за редовно годишно общо събрание
Образец на пълномощно РОСА 2014
Отчет за финансовото състояние
Отчет ДВИ 13
Отчет ДВИ 12
ОСК
ОПП
ОФС
ОДФ
Доклад за дейността
Доклад одитен комитет
Доклад одитор
Доклад дейност
Доклад на регистрирания одитор

Материали за член на СД - Стоян Шопов
Материали за член на СД - Константин Топалов
Материали за член на СД - Олга Енчева
Протокол СД - 12.02.2014 Симат АД
Образец на пълномощно
Покана за ОСА

Доклад за дейността на Симат АД Габрово за периода 01-12 2012 година
Доклад на регистрирания одитор - 19.03.2013
Доклад на регистрирания одитор - 27.03.2012
Доклад на одитния комитет на Симат АД Габрово за 2012 година
Д О К Л А Д     ЗА ДЕЙНОСТТА НА „СИМАТ” АД ГАБРОВО ЗА ПЕРИДА 01-12 2011 ГОДИНА
Отчет за всеобхватния доход за периода на Симат АД към 31.12.2012
Отчет за финансовото състояние в края на периода на Симат АД към 31.12.2012
Отчет за паричните потоци на Симат АД към 31.12.2012
Отчет за промените в собствения капитал на Симат АД към 31.12.2012
Отчет за финансовото състояние в края на периода на Симат АД към 31.12.2011
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „СИМАТ” АД ГАБРОВО ЗА 2011 ГОДИНА
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „СИМАТ” АД ГАБРОВО ЗА 2012 ГОДИНА
Пълномощно - образец
Покана за общо събрание на акционерите на Симат АД - Габрово - 31.05.2013
Протокол от заседание на съвета на директорите на Симат Ад гр. Габрово - 01.03.2013
Пълномощно образец
Покана за редовно общо събрание на акционерите на Симат АД гр. Габрово- 31.05.2012
Протокол от заседание на съвета на директорите на Симат Ад гр. Габрово - 10.04.2012


Писмо от комисията по финансов надзор - 04.07.2012 г. - kfn4.pismo.pdf
Протокол от общо събрание на акционерите на "Симат" - 06.07.2012 г. - SIMAT_Protokol_OSA.pdf
Списък на акционерите, присъствали на общо събрание - 06.07.2012 г. - SIMAT_Spisak_OSA.pdf
МАТЕРИАЛИ за извънредно общо събрание на акционерите на „СИМАТ” АД - 06.07.2012 г. от 10 ч. - SIMAT-materiali-OSA 2012.doc
ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ - SIMAT-paln-OSA2.doc
ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИМАТ” АД, гр.ГАБРОВО. – 06.07.2012 г. - simat-pokana-OSA_06.07.2012.doc


Доклад на регистрирания одитор - 27.03.2012 г. - doklad_odit_n.pdf
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „СИМАТ” АД ГАБРОВО ЗА ПЕРИДА 01-12 2011 ГОДИНА - DOKLADDEI.doc
Отчет за финансовото състояние в края на периода на "Симат" АД към 31.12.2011 г. - otzet_odit.pdf
ОТЧЕТ А ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „СИМАТ” АД ГАБРОВО ЗА 2011 ГОДИНА - otzetdir1.doc
Пълномощно образец - simat_palnom_osa.pdf
Покана за редовно общо събрание на акционерите на "Симат" АД - Габрово, 31.05.2012 г. - simat_pokana_osa.pdf
Протокол от заседание на съвета на директорите на "Симат" АД - Габрово - 10.04.2012 - simat_prot_sd_osa.pdf
Покана за редовно общо събрание на акционерите на "Симат" АД, гр. Габрово - 30.06.2011 год. - pokana_os_2010.pdf
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „СИМАТ” АД ГАБРОВО ЗА 2010 ГОДИНА - otzetdir1.doc
Отчет за финансовото състояние в края на периода на "Симат" АД към 31 декември 2010 год. - ot4et_odit.pdf
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „СИМАТ” АД ГАБРОВО ЗА ПЕРИДА 01-12 2010 ГОДИНА - DOKLADDEI.doc
Доклад на регистрирания одитор – 30.03.2011 г. - doklad_oditor.pdf

Протокол от общо събрание на акционерите на „СИМАТ” АД, ГР. ГАБРОВО – 25.06.2010г. - protokol_25.06.2010.pdf
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИМАТ” АД, ГР. ГАБРОВО – 25.06.2010г. - Pokana-OSA_25.06.2010.doc
Отчет за доходите за годината, приключваща на 31 декември 2009 - balans.pdf
Доклад на одитния комитет на "СИМАТ" АД - гр.София - doklad_odit.pdf
Доклад на независимия одитор - doklad_oditor.JPG, doklad_oditor_001.JPG
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „СИМАТ” АД ГАБРОВО ЗА ПЕРИДА 01-12 2009 ГОДИНА - DOKLADDEI.doc
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „СИМАТ” АД ГАБРОВО ЗА 2009 ГОДИНА - otzetdir.doc
ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ - SIMAT-paln-OSA[1].doc


Редовно общо събрание на акционерите - 29.06.2009 г.
Протокол - protokol.pdf

 

Образец на пълномощно - SIMAT-paln-OSA.doc
Материали - materiali.zip
 
Годишен финансов отчет за 2008 г.
Годишен финансов отчет за 2008 г, заверен от одитор. - godishen_otchet_2008.zip
 
Отчет за първото тримесечие на 2009 г. - otchet_01_03_2009.zip